Regulamin kampanii promocyjnej marki AVIONAUT z udziałem położnych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem kampanii jest Ł. Karwala spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce, ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka (Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem 0000609014, NIP: 5742059942, REGON: 36400382900000
 2. Niniejszy regulamin określa zasady kampanii promocyjnej marki Avionaut (należącej do Organizatora) z udziałem położnych (dalej: „Kampania”)
 3. Kampania polega na nawiązaniu przez Organizatora współpracy z położnymi, które zobowiązują się do opracowania opinii na temat fotelika samochodowego PixelPRO marki Avionaut przekazanego im przez Organizatora w ramach współpracy.
 4. Przed wzięciem udziału w Kampanii każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść.
 5. Kampania trwać będzie od dnia 6.02.2023 do dnia 3.07.2023

  § 2 Uczestnictwo
 1. Udział w Kampanii możliwy jest do osób wykonujących zawód położnej mieszkających i pracujących w Polsce lub w Niemczech. Udział jest możliwy po pozytywnej weryfikacji uprawnień zawodowych położnej. W tym celu położna zainteresowana udziałem w Kampanii zobowiązana jest przesłać Organizatorowi kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu i/lub zatrudnienie w zawodzie położnej.
 2. Liczba położnych, które mogą wziąć udział w Kampanii jest ograniczona. Organizator dokona wyboru położnych zakwalifikowanych do udziału w Kampanii na podstawie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kolejności zgłoszeń.
 3. Organizator skontaktuje się z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie w terminie 14 dni od daty przesłania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
 4. W przypadku położnych z Niemiec zakwalifikowanych do udziału w Kampanii konieczne będzie dodatkowo przesłanie certyfikatu rezydencji.
 5. Z położnymi zakwalifikowanymi do udziału w Kampanii podpisana zostanie umowa o współpracy.

  § 3 Formy współpracy
 1. Współpraca możliwa jest w dwóch wariantach.
 2. Wariant 50% odpłatności polega na otrzymaniu przez położną rabatu 50% na fotelik Pixel PRO w kolorze czarnym, różowym, szarym lub navy (do wyboru). Organizator przyzna położnej rabat 50% na fotelik wybrany przez położną i wystawi fakturę VAT na obniżoną cenę. Po opłaceniu przez położną faktury, fotelik zostanie wysłany kurierem

przez Organizatora na wskazany adres. Fotelik może być użyty do celów zawodowych, tj. np. do prowadzenia szkoleń dla rodziców, w celach demonstracyjnych etc. Położna zobowiązana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania fotelika do przesłania oceny otrzymanego fotelika Pixel PRO poprzez formularz stworzony przez organizatora akcji oraz przygotowania i przesłania minimum 500-znakowej opinii na temat fotelika.

3. Wariant współpracy barterowej polega na otrzymaniu przez położną nieodpłatnie fotelika PixelPRO w kolorze czarnym, różowym, szarym lub navy (do wyboru). Wybrany fotelik zostanie przesłany kurierem przez Organizatora na wskazany przez położną adres. Fotelik może być użyty do celów zawodowych, tj. np. do prowadzenia szkoleń dla rodziców, w celach demonstracyjnych etc. Położna zobowiązana będzie przygotować ocenę i opinię zgodnie z ust. 2 powyżej, a ponadto:

 • Zrobić i przesłać Organizatorowi własną fotografię na białym tle z fotelikiem Pixel Pro lub bez fotelika
 • Przygotować osobiście i przesłać Organizatorowi artykuł poruszający temat fotelika samochodowego Avionaut w kontekście wiedzy położniczej.

  § 4 Warunki prawne Kampanii
 1. Położna udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanych opinii, fotografii i artykułów (zwanych dalej Utworami), o których mowa w § 3, bez ograniczeń czasowych iterytorialnych, na wszystkich znanych w chwili przesłania Utworów polach eksploatacji, w tym:
  • utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  • eksploatację w Internecie, na stronach www, w kanałach społecznościowych, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym na opakowaniach produktów, materiałach reklamowych i marketingowych.
 2. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku położnej utrwalonego na fotografii w ramach działań marketingowych marki Avionaut dot. fotelika Pixel Pro w zakresie wynikającym z realizacji Kampanii.
 3. Organizator jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów.
 1. Z tytułu udzielenia licencji oraz wykonywania autorskich praw zależnych do Utworów, Położnej nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Organizator jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Utworu.
 3. Położne mogą ̨ przesyłać opinie i artykuły wyłącznie własnego autorstwa i oświadczają, że przysługują im autorskie prawa majątkowe do tych opracowań.
 4. Zabronione jest przesyłanie Utworów (w tym fotografii), które mogą naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Utwory przesłane w ramach kampanii muszą być oryginalne, nie może stanowić opracowań innych utworów i nie mogą w nim być wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Zabronione jest przesyłanie w ramach Kampanii Utworów wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.
 5. Położne biorące udział w kampanii wyrażają zgodę na wykorzystanie ich imienia i nazwiska przez Organizatora w ramach działań marketingowych marki Avionaut dot. fotelika Pixel Pro w zakresie wynikającym z realizacji kampanii.

  §5 Ochrona danych osobowych uczestników Kampanii
 1. Dane osobowe osób biorących udział w Kampanii (imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, dane o prawie wykonywania zawodu/zatrudnieniu, dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Kampanii, wysyłki fotelika oraz na potrzeby rozliczenia wysłanych fotelików lub udzielonych rabatów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Kampanii jest Ł. Karwala spółka komandytowa z siedzibą w Szarlejce, ul. Łukaszewicza 172, 42-130 Wręczyca Wielka (Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem 0000609014, NIP: 5742059942, REGON: 36400382900000. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: tel.: 607 656 770, e-mail: e.goryl@karwala.com, listownie na adres: ul. Łukaszewicza 172, Szarlejka; 42-130 Wręczyca Wielka
 1. Dane osobowe osób uczestniczących w Kampanii będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją Kampanii oraz w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie istnieje ustawowy obowiązek ich przekazania. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Kampanii.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. Dalsze informacje na temat ochrony, przetwarzania danych osobowych oraz postępowania z danymi znajdują się pod tym linkiem: https://avionaut.com/pl/polityka-prywatności

  §6 Reklamacje
 1. Uczestnicy Kampanii mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Kampanii, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, w skład której będą wchodzić 3 osoby powołane przez Organizatora. Zaleca się, aby reklamacje były zgłoszone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji.
 4. Niezależnie od prawa skorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym lub innym właściwym organem publicznym.

  §7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Kampanii lub zmiany warunków udziału w Kampanii.

Aktualna wersja regulaminu Kampanii i pozostałe informacje znajdują się na stronie interne- towej midwife-program.avionaut.com , jest również dostępna do wglądu w siedzibie Organi- zatora. Wszelkie informacje na temat Kampanii Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@avionaut.com.

Szarlejka, dnia 6.01.2023